Privacyverklaring Tolk Turks.nl

Gegevens van de onderneming:

Tolk Arabisch.nl is onderdeel van Alfabet Translations hodn buro Kader en is gevestigd op het adres Laan op Zuid 780, 3071 AB te Rotterdam.

Kvk Rotterdam 24247205. Telefoonnummer: 010-4850233, e-mailadres info@alfabet-talen.nl

Tolk Arabisch.nl hecht veel waarde aan een goed beheer van uw privacygevoelige gegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons kan verstrekken.

DOEL VAN HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens kunnen aan ons verstrekt worden om een offerte uit te brengen voor uw tolk- en vertaaldiensten en/of voor de uitvoering ervan.

Deze gegevens kunnen zijn:

Uw naam en/of de naam van uw bedrijf
Uw adres en/of het adres van uw bedrijf
Het telefoonnummer van u of uw bedrijf
Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf
Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf
Het BTW-nummer van uw bedrijf
Ket KvK nummer van uw bedrijf

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming heeft verleend. Deze doeleinden kunnen zijn:

Het informeren over afgenomen of af te nemen diensten
Het uitbrengen van een offerte
Het uitvoeren van tolk- en/of vertaaldiensten
Het opmaken van facturen
Het verzenden van mailings
Het doen van marktonderzoek
U uit te nodigen voor bijeenkomsten

Wilt u geen of slechts beperkt gebruik maken van enkele diensten, dan kunt u uw toestemming intrekken. Uw instemming intrekken kan door afmelding via verzending van een mail met als onderwerp “intrekking toestemming” naar e-mailadres privacy@burokader.nl.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens als die voorkomen in de tekst die u door ons laat vertalen.

DE BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Buro Kader heeft diverse maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. De bestanden op onze computers worden met een virusscanner en een firewall beveiligd.

Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens gelden specifieke privacy-eisen voor onze medewerkers en freelancers. Zij dienen voor indiensttreding c.q. aanvang van hun werkzaamheden een geheimhoudingsbeding te ondertekenen.

Bovendien wordt verder gezorgd voor de beveiliging van uw persoonsgegevens door het principe te hanteren van need to know bij de uitvoering van een dienst en alleen die personen toegang te verstrekken tot uw persoonsgegevens die ook feitelijk aan uw opdracht werken.

Medewerkers en freelancers zijn eveneens verplicht om eventueel verlies van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk bij ons te melden.

De overige persoonsgegevens verstrekt u vrijwillig aan ons wanneer die voorkomen in een tekst die u door ons wilt laten vertalen. Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is of als wij toestemming van u hebben om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd of worden teruggegeven.

UW RECHTEN ONDER DE AVG (ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING)

Via het “formulier rechten betrokkenen” kunt u gebruik maken van uw rechten als betrokkene onder de AGV. U heeft onder de AGV de volgende rechten:

recht op inzage van uw persoonsgegevens;
recht op verwijdering;
recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
recht op dataportabiliteit.

Wij zullen uw verzoeken binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij deze motiveren.

Ter dekking van de administratieve kosten is de kans aanwezig dat een kleine bijdrage afhankelijk van de tijd en inspanning wordt gevraagd.

VERLIES VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Buro Kader heeft maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens, een datalek, tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt of ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren.

KLACHTEN

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de heer Mahmut Salkimli, de eigenaar van Buro Kader, hij is verantwoordelijk voor privacy- en gegevensbescherming. Mocht u contact met hem willen opnemen dan kan dat, bij voorkeur per e-mail: msalkimli@burokader.nl

Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u zich ook over de afhandeling wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitspersoonsgegevens.nl.

Tolk Turks.nl beschikt niet over computerprogramma’s of automatiseringssystemen waarmee geautomatiseerde verwerkingen worden uitgevoerd.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld vanwege belastingwetgeving.

U kunt ons elk moment vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen en kunt ons elk moment vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen aan te passen.

Tolk Turks.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG. Op onze website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring