Tolk Arabisch.nl is onderdeel van Alfabet vertaalbureau en hanteert derhalve de bij de Kamer van Koophandel Rotterdam gedeponeerde Algemene Voorwaarden van buro KADER (gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van Rotterdam onder nummer 24247205).

1. Algemeen

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud, en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en de daarmee verband houdende dienstverlening, één en ander in de meest ruime zin van het woord.

1.2  Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

1.3  In geval van botsende voorwaarden gelden de algemene voorwaarden van de opdrachtgever niet, ook niet wanneer deze als eerste zijn aangeboden. Dit is niet het geval indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

2. Begripsbepalingen

2.1 Opdrachtnemer:              buro KADER, gevestigd te Rotterdam

2.2 Opdrachtgever:                de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

2.3 Overeenkomst:                de overeenkomst, waarbij opdrachtnemer zich verbindt ten behoeve van haar opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

3. Offerte en aanbiedingen

3.1 Offertes met daarin genoemde prijsopgaven en/of leveringstermijnen zijn vrijblijvend, zolang opdrachtnemer de volledig te vertalen en/of te bewerken tekst van opdrachtgever nog niet inhoudelijk heeft kunnen beoordelen, en kunnen te allen tijde worden herroepen of aangepast.

3.2 Het enkel uitbrengen van een prijsopgave al dan niet aangeduid met offerte of een soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.

4. Opdracht, totstandkoming van de overeenkomst.

4.1 Opdrachtnemer beschouwt als opdrachtgever degene die de opdracht aan opdrachtnemer heeft verstrekt, tenzij hij of zij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en/of voor rekening van een derde en mits hij of zij naam en adresgegevens van deze derde heeft vermeld.

4.2 De overeenkomst komt voor opdrachtgever tot stand op het moment dat opdrachtgever de opdracht verstrekt. Het moment van opdrachtverstrekking is het moment dat opdrachtgever de vertaalopdracht verzendt naar of verstrekt aan opdrachtnemer. Verzending van de vertaalopdracht kan per post, fax of e-mail.

4.3 Ter bevestiging van de opdrachtverstrekking door opdrachtgever, zendt opdrachtnemer een e-mail, een brief of een fax aan opdrachtgever die zo snel mogelijk ondertekend retour verzonden moet worden. Het ontbreken van deze e-mail, brief of fax doet geen afbreuk aan de totstandkoming van de overeenkomst aan de zijde van opdrachtgever. Deze door opdrachtnemer verzonden bevestiging bekrachtigd de totstandkoming van de overeenkomst aan de zijde van opdrachtnemer.

5. Wijziging of intrekking van een opdracht

5.1 Opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan wijziging van de overeenkomst meewerken indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie na wijziging althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

5.2 Indien opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt, dit alleen ter beoordeling van opdrachtnemer, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de leveringstermijn(en) en/of het honorarium aan de aangebrachte wijzigingen aan te passen.

5.3 Eventuele wijzigingen in de opdracht, leveringstermijnen en honorarium na totstandkoming van de overeenkomst worden na acceptatie door opdrachtnemer per e-mail bevestigd aan opdrachtgever.

5.4 Een opdracht wordt onder zodanig voorbehoud aanvaard dat opdrachtnemer gerechtigd is binnen vijf werkdagen na aanvaarding van de opdracht deze te retourneren. Opdrachtnemer is in dergelijk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

5.5 Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, mits opdrachtgever de hierdoor voor opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt mede verstaan de door opdrachtnemer gederfde winst en geleden verliezen en in elk geval de kosten welke opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder begrepen die van gereserveerde capaciteit, ingekochte materialen en ingeroepen diensten.

5.6  Indien een opdracht door de opdrachtgever na opdrachtbevestiging wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief, voor administratiekosten en reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Opdrachtnemer zal het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking stellen van de opdrachtgever. Opdrachtnemer staat in dat geval niet in voor de kwaliteit van het geleverde.

5.7 Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, is opdrachtnemer gerechtigd de opdrachtgever een vergoeding van 50% tot 100% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

6. Levertermijn en wijze van levering

6.1  Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn van levering heeft, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

6.2 De binding van de opdrachtnemer aan de eventueel overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever en de opdrachtnemer wijziging in de specificaties van de opdracht zijn overeengekomen. Partijen zijn gehouden in dergelijk geval een nieuwe termijn overeen te komen. Indien partijen geen nieuwe termijn overeenkomen is het bepaalde van artikel 6.1 van toepassing.

6.3  Bij onverhoopte overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op opdrachtuitvoering niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

6.4  De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de krachtens de overeenkomst door de opdrachtnemer te verrichten prestatie, in het bijzonder waar het betreft specialistische en/of binnen het bedrijf van opdrachtgever gangbare terminologie.

6.5  De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de opdrachtnemer verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren prestatie weigert in ontvangst te nemen.

6.6  Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de opdrachtgever zijn beroep of bedrijf uitoefent. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending van opdrachtnemer per e-mail, of indien van toepassing per fax of per post.

7. Onderzoek bij aflevering

7.1  De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de opdrachtnemer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering. De technische verificatie dient na aflevering door de opdrachtgever te geschieden alvorens de vertaling in gebruik te nemen.

7.2  De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in artikel 7.1 binnen de gestelde termijn te doen.

7.3  Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de opdrachtnemer voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.

7.4  De opdrachtnemer is telkens gerechtigd een ondeugdelijke prestatie te (doen) herstellen.

7.5  De prestatie van de opdrachtnemer geldt in ieder geval als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

8. Deskundige uitvoering van opdrachten

8.1 Opdrachtnemer verplicht zich naar opdrachtgever zorg te dragen voor deskundige uitvoering van vertaalopdrachten naar beste weten en kunnen.
8.2 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om voor uitvoering van opdrachten deskundige derden, d.w.z. zelfstandig opererende deskundige tolken en vertalers, in te schakelen.

9. Honorarium

9.1 Tarieven zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

9.2 Het honorarium voor vertalingen is gebaseerd op een tarief per woord en wordt berekend door het aantal woorden in de vertaalde tekst (doeltekst) te vermenigvuldigden met het van toepassing zijnde standaardtarief per woord, tenzij door Opdrachtnemer met opdrachtgever een afwijkend tarief wordt overeengekomen.

9.3 Opdrachtnemer kan het bovengenoemde standaardhonorarium voor vertalingen verhogen met toeslagen, indien opdrachtgever de te vertalen tekst een moeilijkheidsgraad bevat en/of extra bewerkelijk is, van bijzondere of vakspecialistische aard is, met grote spoed vertaald dient te worden, of welke opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan opdrachtnemer in redelijkheid had mogen verwachten.

9.4 Bovenstaande opsomming is niet limitatief. Indien opdrachtgever na ontvangst van de hierboven bedoelde kennisgeving niet akkoord gaat met de aangekondigde verhoging is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht alsnog terug te geven, echter met inachtneming van het bepaalde onder artikel 5.5.

10. Betalingen en betalingstermijn

10.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

10.2 Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist.

10.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd.
10.4 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is opdrachtgever voorts gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van opdrachtnemer, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst, uit welke oorzaak dan ook, en door wie ook geleden, tenzij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid opdrachtnemer onder de gegeven omstandigheden toch aansprakelijk behoort te zijn. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium van de desbetreffende opdracht met een maximum van € 1000,00 per gebeurtenis of per samenhangende reeks gebeurtenissen.

11.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor letselschade, uit welke oorzaak dan ook, en door wie ook geleden, tenzij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid opdrachtnemer onder de gegeven omstandigheden toch aansprakelijk behoort te zijn. In een dergelijk geval is het bepaalde in artikel 11.1 van toepassing.

11.3 Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor informatiedragers van welke aard ook, aan hem ter beschikking gesteld voor de nakoming van de overeenkomst.

11.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten of schaden, van welke aard ook en door wie ook geleden, welke het gevolg zijn van het transport of verzending van informatie(dragers). Hieronder is mede begrepen de aflevering van de prestatie uit de overeenkomst.

11.5 Indien de opdrachtnemer terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de opdrachtnemer alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

11.6 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor consequenties van het gebruik van specialistische en/of in de branche of het bedrijf van opdrachtgever gebruikelijke terminologie. De technische verificatie dient na aflevering door de opdrachtgever te geschieden alvorens de vertaling in gebruik te nemen.

11.7 Opdrachtgever wordt geacht voor hem of haar belangrijke of wezenlijke items in een door opdrachtnemer opgeleverde vertaling, zoals geldbedragen, waardegetallen en/of belangrijke contractuele condities van partijen in contracten en medische gegevens op juistheid te checken, aangezien opdrachtnemer naar beste weten en kunnen vertalingen verzorgd, doch in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor (gevolg)schade veroorzaakt door een menselijke vertaalfout in bovenbedoelde items.

11.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten.

12. Ontbinding

12.1 Tekortkomingen van opdrachtnemer kunnen niet aan hem worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

12.2 Tekortkomingen door opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmachtsituaties zoals: brand, ongeval, ziekte, werkstakingen, uitvoerbeperkingen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, oorlog of andere omstandigheden waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefen, worden aangemerkt als niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen en geven opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of recht op schadevergoeding.

12.3 Opdrachtnemer is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement van opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Opdrachtnemer kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.

13. Auteursrechten

13.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de opdrachtnemer het auteursrecht op de door hem geleverde prestatie.

13.2 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden gerelateerd aan beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi- of auteursrechten, alsook op het gebruik door derden van het geleverde, betreffende de uitvoering van de overeenkomst.

14. Geheimhouding

14.1 Opdrachtnemer is ten allen tijde gehouden tot geheimhouding van alle informatie welke verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.

14.2 Opdrachtnemer zal alle door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen. Opdrachtnemer zal ingeschakelde externe vertalers eveneens wijzen op hun plicht tot vertrouwelijke behandeling van informatie en verkregen documentatiemateriaal. Opdrachtnemer kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte schending van de geheimhoudingsplicht door derden.

15. Toepasselijk recht

15.1 Op de overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing, in de meest ruime zin van het woord.

16. Geschillen

16.1 Klachten over geleverde vertalingen of verrichte tolkdiensten dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na levering, aan opdrachtnemer medegedeeld te worden. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen geval van zijn betalingsverplichting.

16.2 Indien de juistheid of deugdelijkheid van een vertaling c.q. optimale of beste vertaling van één of enkele woorden door opdrachtgever in twijfel wordt getrokken, zal opdrachtnemer via een externe deskundige vertaler commentaar leveren. Indien opdrachtnemer na extern onderzoek aannemelijk maakt dat de gegeven vertaling wel deskundig is uitgevoerd, is opdrachtnemer gerechtigd kosten voor extra uren bij opdrachtgever in rekening te brengen.

16.3 Indien de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is, wordt met spoed door opdrachtnemer al het mogelijke in overleg met opdrachtgever gedaan het geleverde deskundig te verbeteren, dan wel zal, indien opdrachtgever hier voorkeur aan geeft, gedeeltelijke reductie op het overeengekomen honorarium worden verleend.

16.4 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dan wel nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

17. Wijziging algemene voorwaarden

17.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden zonder nadere aankondiging te wijzigen, doch zal immer zorg dragen voor juiste verstrekking van de algemene voorwaarden op verzoek, alsmede uiting geven aan de algemene voorwaarden op de website.